POWERCOMM 2016

MOĆ KOMUNIKACIJE 2016

POWER OF COMMUNICATION 2016

 

P O R U K E

V Međunarodnog naučnog skupa o razvoju tržišnih komunikacija „POWERCOMM 2016”

Tema:  Komunikacija u javnoj upravi i kontakt sa korisnicima usluga

 

I

 

Predsednica programskog odbora Prof. dr Zorka Grandov je istakla da se ove održava Peta po redu Konferencija POWERCOMM. To je povod da se na ovaj mali jubilej podsetimo tema koje su obrađivane predhodnih godina.

 

“POWERCOMM 2012” -TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE U ZEMLJAMA  ZAPADNOG BALKANA

 

“POWERCOMM 2013”-MULTIMEDIJE I KOMUNIKACIJE

 

“POWERCOMM 2014”- KOMUNIKACIJE U SAVREMENOM-GLOBALNOM POSLOVANJU

 

“POWERCOMM 2015”- INTERNET KAO SAVREMENA GLOBALNA KOMUNIKACIJA

 

“POWERCOMM 2016”- KOMUNIKACIJE U JAVNOJ UPRAVI I KONTAKT SA KORISNICIMA SLUGA

           

II

 

Učesnici Naučnog skupa “POWERCOMM 2016”  usvojili su  sledeće konstatacije i poruke:

 

1.      U skladu sa tematskim sekcijama Konferencije, Programski  odbor je u publikaciju Zbornika radova naučnog skupa uvrstio 20 radova, pripremljenih od strane preko 50 autora iz naše zemlje i zemalja regiona.

 

2.      Autori  su obrađivali različite teme, ali su ipak najčešće istraživana pitanja uspešnog upravljanja komunikacijama u poslovnom okruženju, marketinga, savremenim tržišnim komunikacijama, odnosima sa javnošću i komunikacijama u javnoj upravi.

 

3.      Na Konferenciji, kroz svoja izlaganja autori su ukazali na probleme korisnika usluga sa javnom upravom i  karakteristične situacije u komunikaciji, i posebno su naglasili sledeće:

 

 

-          Reputacija zaposlenih zavisi od stepena poverenja korisnika usluga, iskustva zaposlenih u javnoj upravi itd;

-          Kvalitet javnih usluga podstiče i pravilno upravljanje konfliktima zaposlenih sa korisnicima usluga u javnoj upravi, pri čemu se konstatuje da konflikt i rizik nisu negativne varijable. Pri tome, kvalitetan odnos i saradnja su najbolji alat za rešavanje konflikata;

-          Neophodno je povećati informatičku pismenost među zaposlenima u javnoj upravi, edukovati ih i ulagati u njihov razvoj;

-          Neophodno poboljšanje i unaređenje usluga u javnoj upravi u našoj, i zemljama regiona;

-          Komunikacije u upravnom postupku su važne i treba ih podići na viši nivo u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku;

-          Da иnovacije u kominukaciji i efikasna HR služba neizostavan su segment komunikacije korisnika usluga sa javnom upravi;

-          Stavljanje naglaska na kvalitet i znanje kao značajnom resursu, upravljanje uspehom koje dovodi do efikasnosti;

-          Na strani efikasnosti važni unutrašnji faktori su individualizirana komunikacija i personalizacija.

 

Pored navedenog istaknuta su još neka zapažanja:

 

-          Faktori prizvodnje su u drugom planu, PR i komunikacija dobijaju poseban značaj-nadgradnja iznad baznih elemenata;

-          80% unutrašnji faktori izgradnje organizacije u najvećoj meri utiču na konkurentnost;

-          Razvoj sistema i uspešan HR u kom se kontinuirano razvijaju komunikacijske veštine;

-          Trening, kao efektivan alat u razvoju komunikativnih veština, stoga su investicije u trening investicije u budućnost.

 

  1.  

 

Učesnici Naučnog skupa “POWERCOMM 2016”  usvojili su  sledeće ZAKLJUČKE:

 

4.       Za sledeću Konferenciju „POWERCOMM 2017“ predlaže se tema pod radnim naslovom: „POLITIČKA KOMUNIKACIJA, JAVNO MNJENJE: NOVI IZAZOVI“.

 

5.       Usvaja se predlog učesnika da se napravi kompendijum (izvod, priručna knjiga) u kojoj će se sadržati radovi koji najbolje prikazuju temu koja je obrađivana te godine. Kompedijum će se korisiti kao dopunska literatura na studijama institucija oraganizatora i koorganizatora POWERCOMM-a.  Komisiju za odabir radova sačinjavaju: Prof. dr Zorka Grandov (predsednik komisije) i članovi:  Prof. dr Tatjana Milivojević, Prof. dr Svetlana Vukotić, Prof. dr Temelko Risteski, Prof. .dr Marko laketa, Prof. dr Sanel Jakupović.

 

 

Predsednik programskog odbora

Prof.dr Zorka Grandov

 

Predsednik organizacionog odbora

Prof. .dr Marko laketa

 

Koredsednik organizacionog odbora

Prof. dr Sanel Jakupović