POWERCOMM 2017

MOĆ KOMUNIKACIJE 2017

POWER OF COMMUNICATION 2017

26-27. maj 2017. – Beograd

VI Međunarodni naučni skup o razvoju tržišnih komunikacija

TEMA: „ POLITIČKA KOMUNIKACIJA,  JAVNO MNJENJE: NOVI IZAZOVI “

OKVIRNE TEMATSKE OBLASTI

I TEMA: POLITIKA I KOMUNIKACIJA

 • Istorijat političke komunikacije
 • Politička komunikologija kao savremena nauka
 • Modeli političkog komunicranja
 • Psihološki aspekti političkog komuniciranja
 • Masovna politička komunikacija i masovni mediji

II TEMA: POLITIČKA KOMUNIKACJA U PRAKSI

 • Kontrola medija i politička komunikacija
 • Izborne kampanje i politička komunikacija
 • Političke poruke/slogani u izbornoj kampanji
 • Strategija političkih izbornih kampanja
 • Subliminalne poruke u političkoj kampanji

III TEMA: POLITIKA, KOMUNIKACIJA I JAVNO MNJENJE

 • Segmentacija birača i politička komunikacija
 • Istraživanje političkog javnog mnenja
 • Kreiranje percepcije u političkoj komunikaciji
 • Političko nasilje i politička komunikacija
 • Savremeni kulturni kontekst i politIčka komunikacija

IV TEMA: ODNOSI SA JAVNOŠĆU I POLITIČKA KOMUNIKACIJA

 • Menadžment politčkih događaja
 • Javni nastup u političkoj komunikaciji
 • Persuazija i politička komunikacija
 • Imidž u političkom marketingu
 • Institucija portparola i politička komunikacija

V TEMA: POLITIČKA KOMUNIKACIJA U 21.VEKU – NOVI IZAZOVI

 • Komercijalizacija medija i politička komunukacija
 • Digitalizacija, kompjuterizacija medija i politička komunikacija
 • Politički odnosi s javnošću
 • Globalizacija i politička komunikacija
 • Politička elita i politička komunikacija

VI TEMA: KOMUNIKACIJSKE VEŠTINE U PRAKSI

 • Odnosi sa javnošću i digitalno doba
 • Oglašavanje i reklamna industrija
 • Neverbalna komunikacija u medijskoj sferi
 • Tehnika ubeđivanja: veštine prezentacije i javnog nastupa
 • Oglašavanje, tržište i marketing komunikacija na društvenim mežama 

POZIV ZA UČEŠĆE

Saznajte više >>